Telekom/infrastruktur
Spionage

Telekom och Infrastruktur

Branschkunskap och erfarenhet

 

Earhart business protection agency har löpande arbetar med riskanalyser över telekommunikation, nät och infrastruktur. Vi har konsulter med kunskap om verksamhetsrisk samt hur branschen bör öka den totala berdskapen.

 

Earhart business protection agency levererar omvärldsanalys, rådgivning, ledningsföreläsningar, analyser av säkerhet under tjänsteresor, utredningar, krisledning, krisövningar samt riskanalyser inom telekom och infrastruktur, nationellt och internationellt. Vi hjälper även till med att stärka informationssäkerheten och att uppfylla de lagstadgade kraven på säkerhetsskydd för samhällsviktig verksamhet. 

 

Kraven på säkerhet och integritet är något som genomsyrar vårt arbete och detta avspeglar sig i hela Earharts verksamhet. 

 

Några av de mest efterfrågande tjänsterna inom branschen är rådgivning och kunskapshöjande insatser som behandlar riskerna för påverkansoperationer och informationspåverkan, informationssäkerhet samt GAP-analyser över vilka åtgärder verksamheterna behöver ta inför kommande säkerhetsskyddslagstiftning som träder i kraft i april 2019. 

 

Erfarna specialister

Exempel på tjänster och expertis som vi erbjuder:

Föreläsare informationspåverkan på svensk infrastruktur

Personalutbildning i informationssäkerhet

Risk- och hotbildsanalytiker

Utredare inom bakgrundskontroller, oegentligheter, industrispionage och relaterade områden

Stöd till informationssäkerhetschefer (CISO)

Analyser rörande behov inför nya säkerhetsskyddslagen

Krisövningar anpassade för den moderna hotbilden

Omvärldsanalytiker

Strategisk ledningsrådgivning.

 

Analytiker och rådgivare

Nya säkerhetsskyddslagen

Den nya säkerhetsskyddslagstiftningen ersätter den tidigare lagstiftningen från 1996. Ett begrepp som tillkommit i den nya lagen är ”I övrigt säkerhetskänslig verksamhet” som bland annat omfattar IT-system som är av central betydelse för ett fungerande samhälle, tex inom sjukvård, energiförsörjning och transport. 

 

Exempel på vad vi kan hjälpa er med: 

 • Bedömningen huruvida er verksamhet berörs av den nya säkerhetsskyddslagen
 • Genomförande av säkerhetsskyddsanalyser och/eller stöttning av ert interna arbete med dessa.
 • Rekommendationer och implementatering av säkerhetsskyddsåtgärder.
 • Granskning av ert befintliga säkerhetsskydd och åtgärder.
 • Informationsklassificering.
 • GAP-analys och åtgärdsprogram.

 

Expertis

Informationspåverkan en risk

Informationspåverkan betyder att en stat eller organisation använder vilseledande information. På så sätt vill avsändaren bryta ned människors förtroende för myndigheter, organisationer, politiker eller samhällssystemet. Er verksamhet kan bli ett medel i en större kontext. Där förtroendesänkande påståenden, direkta sabotage och cyberangrepp kombineras för att påverka marknadens förtroende för er förmåga och trovärdighet. EBPA har genomfört föreläsningar och utbildnignar för ledningar och styrelser i Europa. Våra experter inom samhällskris, hot och informationspåverkan lyfter frågor somvilka risker och sårbarheter som bör inkluderas i den totala tiskbedömnigen samt hur en beredskapsorganisation byggs upp.

Vår mission

 

EBPA är drivande i arbetet att samordna och förmedla kunskap om beredskapssystemet och samverkan enligt MSBs modeller för risk- och sårbarhetsanalyser, samverkan och ledning, Informationssäkerhet och krisledning. 


Earhart genomför Workshops inom risk/krishantering, riskanalyser, utveckling av krisorganisationer och krisplaner, utbildningar, konsultstöd till ledande befattningshavaren, utredningsarbete samt krisövningar.

Därför ska du kontakta oss

Earhart Business Protection Agency har bred kompetens inom risk- och krishantring, analys och bakgrundskontoll av leverantörer. Våra analytiker och experter har mångårig erfarenhet av omvärldsanalys och utredningar. Vi ser ett ökat behov i branschen att regelbundet genomföra kontroller av leverantörer och andra som har access till system och teknik.  

 • Bakgrundskokntroll, personal och leverantör.

 

 • Risk- och sårbarhetsanalys av system och rutiner..

 

 • Utredningar av misstänkt verksamhet.

 

 • Kartläggning sårbarhet.

 

 • Omvärldsanalys och virtuella hot..

 

 • Anpassade krisövningar med figuranter, anpassade att utmana de svagheter som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.

Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden