Offentlig sektor/myndighet
Informationssäkerhet

 

Offentlig sektor & myndigheter

Kunskap och erfarenhet 

 

Svensk offentlig sektor har lagstadgade krav på risk- och sårbarhetsanalyser, god nivå av informationssäkerhet, beredskap för krishantering och samordning. Earhart business protection agency har expertisen att stödja myndigheter, länsstyrelser, kommuner och statligt ägda verksamheter i detta arbete. 

Vi levererar rådgivning inom risk- och sårbarhetsanalys, krisberedskap, föreläsningar för styrelser och ledningar, analys och beredskap gällande säkerhet under tjänsteresor, utredningar, omvärldsanalyser, krisövningar, samt stöd att bygga en modern krisledningsorganisation. Kraven på säkerhet och integritet är något som genomsyrar vårt arbete och detta avspeglar sig i hela vår verksamhet. 

 

Vi följer MSBs riktlinjer för att kunna säkerställa att våra kunder följer gällande lagstiftning och föreskrifter inom riskhantering, krisledning och samordning.

 

Några av de mest efterfrågande tjänsterna inom branschen är rådgivning och kunskapshöjande insatser som behandlar riskerna för påverkansoperationer och informationspåverkan samt GAP-analyser över vilka åtgärder verksamheterna behöver ta inför kommande säkerhetsskyddslagstiftning som träder i kraft i april 2019. Andra eftersökta tjänster är krisövningar, utformning av krisledningsorganisationer samt risk- och sårbarhetsanalyser. 

 

Vi har levererat våra tjänster till länsstyrelser, myndigheter, kommuner och statligt ägda verksamheter och kan presentera flertalet nöjda kunder.

För referenser kontakta Hanna Linderstål VD hanna.linderstal@earhart.se Tel: 0735-191070

 

Inormationssäkerhet

 

 Kraven på informationssäkerhet har höjts kraftigt de senaste åren. GDPR och 2018 års lag om informationssäkerhet ställer höga krav på myndigheter, kommuner, landsting och statligt ägd verksamhet. Informationen som behandlas måste både vara säkert lagrad och lättillgänglig. Det är essentiellt att säkerställa att tredjepartsrelationer följer lagstiftningen för att undvika att information kommer i orätta händer.

 

Earhart business protection agency kan lagstiftningen och våra konsulter har gedigen erfarenhet av informationssäkerhetsarbete. Vi har hjälpt myndigheter, statligt ägda verksamheter, kommuner och länsstyrelser med att stärka styrdokumentationen rörande informationssäkerhet, skapa arbetsbeskrivning och utbilda chefer för informationssäkerhet (CISO), utreda tredjepartsrelationer, och krisöva med fokus på informationssäkerhet för att nämna några områden. 

 

Vi hjälper er att leva upp till lagstiftningen och de moderna risker och sårbarheter vårt digitala samhälle står inför. Informationssäkerhet är inte bara en fråga för IT-avdelningen, det är en lednings- och organisationsfråga som kräver anpassning, kunskap och utbildning. Earhart business protection agency är redo att bistå er verksamhet med skräddarsydda lösningar för just era behov!

Erfarna specialister

Krisledning, höjd beredskap och krisövningar

Statliga myndigheter, kommuner och landsting är skyldiga enligt lag att ha en beredskap för extraordinära händelser samt en krisledningsorganisation. I detta arbete ingår att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, personalutbildningar samt krisövningar. 

 

Earhart business protection agency har konsulter som är specialutbildade i krishantering och ledningssystem. Vi skräddarsyr krisövningar med syfte att testa förmåga, upptäcka och åtgärda sårbarheter samt att lära sig om den moderna hotbilden myndigheter och andra offentliga institutioner står inför. 

 

MSB har tydliga instruktioner för hur analyser, övningar och krishantering bör utformas och genomföras för att uppnå maximal samhälls nytta och samordning. Earhart business protection agency arbetar tillsammans med MSB för att kunna erbjuda bästa möjliga förberedelser, övningar och krisplaner.

 

Säker samverkan mellan verksamheter kräver gemensam terminologi och gemensamma riktlinjer för hur verksamheter ska agera i kris. MSB har arbetat fram riklinjer för säker och robust samverkan i kris samt samverkan och ledning. Något som vi anser fler myndigheter och verksamheterinom offenlig sektor bör ta del av och följa. 

 

 

Informationspåverkan

Desinformation och smutskastingskampanjer

I mars 2018 publicerades en stor studie i tidskriften Science som visade att det är 70 procent högre sannolikhet att falska nyheter retweetas än annan information. 

 

I oktober samma år publicerades en MSB-sponsrad forskningsrapport, ”Smearing Sweden – International Influence Campaigns in the Swedish Election 2018”, som visar på hur Sverige varit föremål för smutskastningskampanjer inför valet 2018. Ett tydligt mål har varit att underminera förtroendet för det svenska valsystemet. 

 

Svenska myndigheter, kommuner, landsting och offentligt ägd verksamhet måste vara förberedda på att hantera olika typer av desinformation, smutskastningskampanjer och andra sorters ”drev”, både i sociala media och i traditionella mediekanaler. 

 

Earhart har direkt erfarenhet av att stödja svenska myndigheter under kampanjer av smutskastning i sociala och traditionella media. 

 

För att bemöta informationsoperationer kräver dels kunskap om hur olika typer av kampanjer fungerar, dels hur de bäst bemöts. Den utsatta organisationen behöver även en god krisorganisation för att ta hand om eventuella personligt drabbade medarbetare och för att kunna kraftansamla under den period kampanjen pågår.

 

Earhart har lång erfarenhet av analys och övervaknig av informationsoperationer, och har några av Sveriges bästa experter på området. Vi har även den kunskap om krishantering som krävs för den resterande organisationen

 

 

Expertis

Löpande riskhantering är nyckeln

 Dagens risk- och sårbarhetsanalyser för svensk offentlig sektor visar på ökade krav för fysisk säkerhet, virtuell säkerhet och vem som kan få tillgång till er information. Både SÄPO och FRA rapporterar om bristande informationssäkerhet, informationsläckage, spioneri och cyberattacker. Samtidigt har MSB intensifierat arbetet med ett totalförsvar där samhällets alla komponenter ingår. 

 

För att leva upp till de lagstadgade kraven på säkerhet och beredskap, samt dagens föränderliga hybrida hot- och riskbilder är det viktigt att integrera riskhantering i den dagliga verksamheten. Bara då riskhantering blir rutin står en organisation rustad att möta extraordinära händelser och kan skydda sig mot onödiga avbrott på grund av informationsläckor, smutskastningskampanjer, strömavbrott och andra störningar. 

 

Earhart business protection agency erbjuder hjälp och stöd hur riskhantering kan integreras i de dagliga rutinerna, utan att göra direkt avkall på effektivitet och tillgänglighet. 

Uppdrag vi genomför för offentlig sektor och myndigheter

INFORMATIONSSÄKERHET

rådgivning, analys, utbildning 

Vår mission

 

Earhart Business Protection Agency är drivande i arbetet att samordna och förmedla kunskap om beredskapssystemet och samverkan enligt MSBs modeller för risk- och sårbarhetsanalyser, samverkan och ledning, risk- och krishantering, informationssäkerhet och krisledning. 

 

Earhart genomför workshops inom risk/krishantering, riskanalyser, utveckling av krisorganisationer och krisplaner, utbildningar, konsultstöd till ledande befattningshavare, utredningsarbete samt krisövningar.

Därför ska du kontakta oss

Earhart Business Protection Agency har samlat forskare, analytiker, erfarna specialister och strateger med djupgående kunskap om det Svenska systemet

 

  • Earhart business protection agency har kunskap om det civila beredskapssystemet och totalförsvarsförmåga. Vi kan stödja er i arbetet med att skapa en fungerande beredskapsorganisation.
  • Hos oss finner ni både strategiskt men även operativt stöd i både proaktivarbete med även under pågående kris. 

Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden