Fastighet/bygg
Riskanalys

Fastighet & bygg

Branschkunskap och erfarenhet

 

Den moderna fastighets- och byggbranschen står inför nya risker och potentiella sårbarheter. Earhart business protection agency kan genom sin gedigna erfarenhet av riskhantering och krisförebyggande arbete erbjuda stöd som är både snabbt och professionellt. Vi har genom åren byggt upp en gedigen konsultbank och vi kan ofta erbjuda rådgivning från kvalitetssäkrad och erfaren specialistkonsult redan samma dag som du gör din förfrågan.

 

Earhart business protection agency levererar riskanalyser, personalutbildning, ledningsföreläsningar, analyser av säkerhet under tjänsteresor, förstärkning av krisledning, krisövningar samt hotbildsanalyser inom fastighets- och byggbranschen. Kraven på säkerhet och integritet är något som genomsyrar vårt arbete och detta avspeglar sig i hela Earharts verksamhet. 

 

Några av de mest efterfrågande tjänsterna inom branschen är föreläsningar om informationssäkerhet och säkerhetskultur samt sociala medier där informationspåverkan kan påverka bilden av verksamheten. Vi genomför utredningar och kontrollerar underkonsulters rutin och kvalitet att följa gällande riktlinjer som ID06.  

Vi har även specialutbildade konsulter med inrikting på fysisk säkerhet, larm och bevakning.

 Ta hjälp av våra specialistkonsulter

 

Vi har konsulter med gedigen erfarenhet av risk- och sårbarhetsanalys inom områdena fastighet, energi, telekom, transport och projektprocessen. 


Våra konsulter kan bistå din organisation med engagemang, evidensbaserad kunskap och gedigen erfarenhet från branschen. Vi utformar en lösning som passar din organisation, oberoende av vilken typ av tjänst som du är intresserad av.


Våra flexibla lösningar kan anpassas till er organisation, så att ni får en skräddarsydd lösning anpassad för just era behov. Hos oss finner ni analytiker, rådgivare, stödresurser och experter inom risk- och krishantering.


Erfarna specialister

Exempel på tjänster och expertis som vi levererar inom fastighet och byggbranschen:

 • Föreläsningar om informationspåverkan
 • Personalutbildning i informationssäkerhet
 • Risk- och hotbildsanalyser
 • Stöd till informationssäkerhetschefer (CISO)
 • Personalutbildning i säkerhetskultur
 • Analyser rörande behov inför nya säkerhetsskyddslagen
 • Krisövningar anpassade för den moderna riskbilden
 • Krisplaner och modern krisledning
 • Omvärldsanalyser
 • Strategisk ledningsrådgivning
 • Krisapp för ledning och krishantering

 

SOCIAL ENGINEERING BEDRÄGERI

Analytiker och rådgivare

Nya säkerhetsskyddslagen

Den nya säkerhetsskyddslagstiftningen ersätter den tidigare lagstiftningen från 1996. Ett begrepp som tillkommit i den nya lagen är ”I övrigt säkerhetskänslig verksamhet” som bland annat omfattar IT-system som är av central betydelse för ett fungerande samhälle.

 

Exempel på vad vi kan hjälpa er med: 

 • Bedömningen huruvida er verksamhet berörs av den nya säkerhetsskyddslagen
 • Genomförande av säkerhetsskyddsanalyser och/eller stöttning av ert interna arbete med dessa.
 • Rekommendationer och säkerhetsskyddsåtgärder.
 • Granskning av ert befintliga säkerhetsskydd och åtgärder.
 • Informationsklassificering.
 • GAP-analys och åtgärdsprogram.

 

Expertis

Informationspåverkan en risk

Informationspåverkan betyder att en stat eller organisation använder vilseledande information. På så sätt vill avsändaren bryta ned människors förtroende för myndigheter, organisationer, politiker eller samhällssystemet. Er verksamhet kan bli ett medel i en större kontext.


När förtroendesänkande påståenden, direkta sabotage och cyberangrepp kombineras för att påverka marknadens förtroende för er förmåga och trovärdighet.

Earhart Business Protection Agency har genomfört föreläsningar och utbildningar för ledningar och styrelser i i hela Europa. Våra experter inom samhällskris, hot och informationspåverkan lyfter frågor som vilka risker och sårbarheter som bör inkluderas i den totala riskbedömningen samt hur en beredskapsorganisation byggs upp.

Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden